Valdininkai žongliruoja datomis, darbų pabaigos nematyti, o Dailidę puola maurai

Saulė PINKEVIČIENĖ
 
At­ši­lus orams aly­tiš­kiai daž­niau už­su­ka į vie­ną gra­žiau­sių mies­to gam­tos kam­pe­lių – prie Dai­li­dės eže­rė­lio. Ta­čiau vaiz­dai, ku­riuos čia ma­to, kol kas ne­džiu­gi­na, bet ke­lia pa­mąs­ty­mų apie šei­mi­nin­ko ran­kos ir tvar­kos sto­ką. Ar šį se­zo­ną ti­kė­tis ko­kių per­mai­nų?
 
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­rius in­for­muo­ja, kad Ma­žo­sios Dai­li­dės ap­lin­kos tvar­ky­mo sta­ty­bos ran­gos dar­bų su­tar­tis pa­si­bai­gu­si 2013 me­tų bir­že­lio 7 die­ną, tai yra be­veik prieš me­tus, bet at­lik­ti ne vi­si dar­bai. Ran­go­vui skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai. Šių me­tų ba­lan­džio 17 die­ną pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su UAB „Ka­min­ta“ dėl op­ti­nio ka­be­lio ir ste­bė­ji­mo ka­me­rų įren­gi­mo. Dar­bai tu­ri bū­ti at­lik­ti per du mė­ne­sius.
 
Di­džio­sios Dai­li­dės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bų su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta 2012-ųjų ru­de­nį, dar­bų vyk­dy­mo ter­mi­nas bu­vo me­tai, taip pat nu­ma­ty­tas su­tar­ties pra­tę­si­mas (pa­si­ra­šy­ta 2013 me­tų ru­de­nį) ke­tu­riems mė­ne­siams, tai­gi ga­lu­ti­nis ter­mi­nas – 2014 me­tų sau­sio 7 die­na. At­si­žvel­giant į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos su­ti­ki­mą, ga­lu­ti­nis dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas nu­kel­tas iki 2014 me­tų rug­pjū­čio.
 
Iki tol tu­rė­tų bū­ti baig­ti tvar­ky­ti ir dvi­ra­čių ta­kai prie Di­džio­sios Dai­li­dės, ta­čiau kol kas dvi­ra­ti­nin­kams ten tik­rai ne­pa­tar­ti­na už­suk­ti, nes tarp ne­baig­tų ta­kų bor­tų su­pil­tas smė­lis, dvi­ra­čiu va­žiuo­ti ne­įma­no­ma.
 
Ar ga­li­ma mau­dy­tis Dai­li­dė­je – klau­si­mas taip pat re­to­ri­nis, nors Ve­ly­kų ry­tą svei­kuo­liai į drau­di­mus neat­si­žvel­gė. Ar tai sau­gu – ne­ži­nia, bet kai mau­dy­tis drau­džia­ma, van­dens ko­ky­bė ne­tik­ri­na­ma. Aly­tiš­kių su­si­do­mė­ji­mą ke­lia ir ža­lie­ji dum­bliai, ku­rie šį pa­va­sa­rį už­puo­lė Dai­li­dės van­de­nį. Pra­ei­viai ap­ta­ri­nė­ja, ko­kia šio reiš­ki­nio prie­žas­tis.
 
Į klau­si­mą, dėl ko­kių es­mi­nių prie­žas­čių taip įstri­go Dai­li­dės ap­lin­kos tvar­ky­mas ir ka­da jau ga­lu­ti­nai ši­ta te­ri­to­ri­ja bus baig­ta tvar­ky­ti, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai at­sa­ko, kad prie­žas­tys yra ke­lios. Pa­grin­di­nė – sil­pnas ran­go­vas, ne­su­ge­ban­tis or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti dar­bų. Ki­ta prie­žas­tis – ne­vi­siš­kai su­tvar­ky­ti ob­jek­to skly­po že­mės do­ku­men­tai (ta­čiau šian­dien esa­ma daug ne­at­lik­tų dar­bų, ku­riems že­mės do­ku­men­tai ne­tu­ri jo­kios įta­kos).
 
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė: „Dėl ypač šil­tos žie­mos su­si­da­rė pa­lan­kes­nės są­ly­gos fi­top­lank­to­no ir van­dens au­ga­li­jos vys­ty­mui­si, nes už­si­tę­sė ve­ge­ta­ci­jos se­zo­nas ir gau­sios au­ga­li­jos lie­ka­nos sė­da ir kau­pia­si eže­ro dug­ne, ska­ti­na spar­tų to­les­nį Dai­li­dės eže­rė­lio dum­blė­ji­mą. Pa­di­dė­jęs azo­to ir fos­fo­ro jun­gi­nių kie­kis, pa­ten­kan­tis į Dai­li­dės van­de­nį, ska­ti­na van­dens au­ga­li­jos au­gi­mą ir vys­ty­mą­si, fos­fo­rą ir azo­tą spar­čiai ab­sor­buo­ja vie­na­ląs­čiai dum­bliai, o dėl šios prie­žas­ties van­dens eut­ro­fi­za­ci­jos pro­ce­sas vyks­ta kur kas grei­čiau. Pra­ėju­sį mau­dy­mo­si se­zo­ną Dai­li­dės eže­rė­lio pa­plū­di­mys dėl už­si­tę­su­sių sta­ty­bos dar­bų ne­bu­vo eks­plo­a­tuo­ja­mas, to­dėl ne­bu­vo įjung­ti van­de­nį aeruo­jan­tys fon­ta­nai.
 
Šiuo me­tu sten­gia­ma­si pri­stab­dy­ti Dai­li­dės eut­ro­fi­za­ci­jos pro­ce­są ir ima­ma­si ap­sau­gos prie­mo­nių. Ma­žiau­siai tris kar­tus per se­zo­ną VšĮ „Aly­taus par­kai“, vyk­dan­ti Ma­žo­sios Dai­li­dės prie­žiū­rą, or­ga­ni­zuo­ja mak­ro­fi­tais ap­au­gu­sių eže­rė­lio pa­kraš­čių šie­na­vi­mą. Au­ga­lų lie­ka­nos iš te­ri­to­ri­jos iš­ve­ža­mos, kad van­de­ny­je bū­tų su­kau­pia­ma kuo ma­žiau fi­to­ma­sės. Taip pat me­cha­ni­niu bū­du (pa­nau­do­jant graibš­tus, tin­klus) dum­bliai iš­grai­bo­mi nuo van­dens pa­vir­šiaus. Pla­nuo­ja­ma aeruo­ti van­de­nį įjun­gus Dai­li­dės eže­rė­ly­je esan­čius fon­ta­nus, to­kiu bū­du pra­tur­ti­nant van­de­nį de­guo­nies.“
 

Griežtai draudžiama Alytiškis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Alytiškis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Alytiškis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 54.162.151.77.

Rašyti

Portalo Alytiškis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Alytus@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Nuo Tūkstantmečio tilto nušoko jauna moteris su vaiku

Savaitgalis Alytuje prasidėjo liūdnai. Šeštadienį vos neįvyko skaudi tragedija prie Tūkstantmečio tilto. Nuo jo pirmiausia į Nemuną buvo ...

Vidury baltos dienos prie prekybos centro vos neapiplėšta alytiškė

Ketvirtadienio popietę prekybos centre apsipirkusi alytiškė vos neprarado savo rankinės. Ją iš moters rankų bandė išplėšti nepažįstamas v...